Scroll down for Welsh version

Cardiff School af Art and Design Team

Alexandros Kontogeorgakopoulos is an academic, musician and artist, conducting transdisciplinary research and creating work at the intersection of art, science and technology. He has equally a scientific, engineering and musical background which is reflected into the nature of his creative practice and his techno-scientific exploration. After completing his PhD in 2008 in France, he joined Cardiff School of Art and Design (CSAD) at Cardiff Metropolitan University where he is currently Senior Lecturer in Sound and Media Art. He is currently partner coordinator of the EU funded EASTN-DC European Art Science Technology Network – Digital Creativity project. He is also co-founder of studioEverywhere, an art & design studio that travels around the world following the digital nomads lifestyle, and oneContinuousLab, a transdisciplinary art-science studio-lab based in Athens, Greece. More info at alexandros-k.com


Paul Granjon is an artist who has investigated the co-evolution of humans and machines since the late 1990s with a range of robots and other machines presented in exhibitions and performances worldwide, including the Welsh Pavilion at the Venice Biennale 2005. Recent robotic installations are a weirdly intelligent robot (http://www.zprod.org/zwp/amirobot/) and a set of 11 microbe powered Mudbots (http://www.zprod.org/zwp/mudbots/}. Over the past few years, his work has included participants in differents events called Wrekshops, where electronic waste is turned into improvised cybernetic sculptures. Most recently, he has turned his focus on the urgency of acting against ecological collapse and new work is likely to address this issue. More info at zprod.org


Jon Pigott is an artist and researcher / academic whose work explores sound, materials and systems. His exhibitions and publications draw from the worlds of sound art, kinetic sculpture, science and technology studies, as well as various making processes including digital fabrication and hand made electronics. These themes also informed Jon’s PhD, titled Materials, Systems and Autonomy in Electromechanical Sound Art, awarded by Bath Spa University in 2017.

Jon teaches at Cardiff Metropolitan University within the School of Art and Design across a range of application of three-dimensional media, technologies and methods, predominantly within the BA Hons Artist Design Maker programme.
Jon has exhibited and published internationally both in a solo and collaborative context. See his work at www.jonpigott.wordpress.com


Ingrid Murphy is a ceramic artist who combines traditional making skills with digital technologies to create interactive artefacts. Her research focuses reimagining or augmenting domestic or historical ceramic objects to create new and engaging  experiences.  Ingrid recently completed a solo touring show entitled Seen & Unseen, https://www.languageofclay.wales/ingrid-murphy and exhibits her work internationally including the Indian Ceramics Triennial in 2018

Ingrid is the Academic Lead for Transdisciplinarity at Cardiff School of Art & Design, and she leads the schools FabCre8 interdisciplinary research group.   Ingrid is also a  co- investigator in the AHRC funded Clwstwr project to develop new experiences, products and services in screen based media in South Wales.   You can view more of her work here www.ingridmurphy.com

Guest creators

Carolin Liebl and Nikolas Schmid Pfähler completed their art studies as a duo and with distinction at the University of Art and Design Offenbach am Main in 2017. In August 2018 they presented their second solo exhibition “WIR|ES” at the “CADORO – Centre for Art and Science”, Mainz. Their most recent group exhibitions include the “International Meeting of New Artistic Forms” at Azkuna Art Center in Bilbao, Spain (2018), the “Robotics – Festival of Art and Robotics” in Trieste, Italy (2018), the exhibition “internal movements”, which was created as part of an artist-in-residence stay in 2018 at the Espronceda Center for Art & Culture in Barcelona, Spain, and the WRO Biennale in the National Museum Wroclaw, Poland (2017).

Carolin and Nikolas completed their residency in the FabLab in October 2019. They made the first prototype of a 3D sculpting robot that uses recycled PET bottles, more details here.


Dr Antti Sakari Saario is a post-acousmatic composer from Finland currently living and working at Cornwall, UK, where he is the Head of Music at Falmouth University’s Academy of Music and Theatre Arts. 

Antti’s praxis focuses on fixed media composition and its experiential, critical and performative applications in interdisciplinary, collaborative and multi-media contexts. His compositions have been broadcast, performed and showcased in concerts, dance performances, festivals, exhibitions and installations worldwide.

Antti’s research publications focus on creative fixed media praxis, methodologies of nomadic and mixed media sound making, corporeality of sound, recording and production praxis with specific reference improvisational context, as well as black metal theory.

Since 2001 Antti has had a parallel existence as a freelance audio professional, commercial composer, creative consultant and clinically trained bodyworker


============ Welsh • Cymraeg ===============

Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Crewyr

Tîm Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Mae Alexandros Kontogeorgakopoulos yn academydd, cerddor ac artist, sy’n cynnal ymchwil drawsddisgyblaethol ac yn creu gwaith ar groesffordd celf, gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae ganddo hefyd gefndir gwyddonol, peirianneg a cherddorol a adlewyrchir yn natur ei ymarfer creadigol a’i archwiliad techno-wyddonol. Ar ôl cwblhau ei PhD yn 2008 yn Ffrainc, ymunodd ag Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd (CSAD) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd lle mae ar hyn o bryd yn Uwch Ddarlithydd mewn Celf Sain a Chyfryngau. Ar hyn o bryd mae’n gydlynydd partner Rhwydwaith Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Ewropeaidd EASTN-DC – prosiect Creadigrwydd Digidol. Mae hefyd yn gyd-sylfaenydd studioEverywhere, stiwdio celf a dylunio sy’n teithio ledled y byd yn dilyn ffordd o fyw’r nomadiaid digidol, ac oneContinuousLab, labordy stiwdio celf-wyddoniaeth drawsddisgyblaethol wedi’i leoli yn Athen, Gwlad Groeg. Mwy o wybodaeth yn alexandros-k.com


Mae Paul Granjon yn arlunydd sydd wedi ymchwilio i gyd-esblygiad bodau dynol a pheiriannau ers diwedd y 1990au gydag ystod o robotiaid a pheiriannau eraill wedi’u cyflwyno mewn arddangosfeydd a pherfformiadau ledled y byd, gan gynnwys Pafiliwn Cymru yn Biennale Fenis 2005. Gosodiadau robotig diweddar yw robot rhyfedd deallus (http://www.zprod.org/zwp/amirobot/) a set o 11 Mudbots wedi’u pweru gan ficrob (http://www.zprod.org/zwp/mudbots/}. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae ei waith wedi cynnwys cyfranogwyr mewn digwyddiadau gwahanol o’r enw Wrekshops, lle mae gwastraff electronig yn cael ei droi’n gerfluniau seibernetig byrfyfyr. Yn fwyaf diweddar, mae wedi troi ei ffocws ar frys gweithredu yn erbyn cwymp ecolegol ac mae gwaith newydd yn debygol o fynd i’r afael â’r mater hwn. Mae mwy o wybodaeth yn zprod.org


Mae Jon Pigott yn arlunydd ac ymchwilydd/academydd y mae ei waith yn archwilio sain, deunyddiau a systemau. Mae ei arddangosfeydd a’i gyhoeddiadau yn tynnu o fyd celf sain, cerflunio cinetig, astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg, yn ogystal â phrosesau gwneud amrywiol gan gynnwys saernïo digidol ac electroneg wedi’i wneud â llaw. Roedd y themâu hyn hefyd yn llywio PhD Jon, o’r enw Materials, Systems and Autonomy in Electromechanical Sound Art, a ddyfarnwyd gan Brifysgol Bath Spa yn 2017.

Mae Jon yn dysgu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn yr Ysgol Gelf a Dylunio ar draws ystod o gymhwyso cyfryngau tri dimensiwn, technolegau a dulliau, yn bennaf o fewn rhaglen BA Anrh Artist-Ddylunydd: Gwneuthurwr. Mae Jon wedi arddangos a chyhoeddi yn rhyngwladol mewn cyd-destun unigol a chydweithredol. Gweler ei waith yn www.jonpigott.wordpress.com


Mae Ingrid Murphy yn arlunydd cerameg sy’n cyfuno sgiliau gwneud traddodiadol â thechnolegau digidol i greu arteffactau rhyngweithiol. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ail-drefnu neu ychwanegu at wrthrychau cerameg domestig neu hanesyddol i greu profiadau newydd a gafaelgar. Yn ddiweddar, cwblhaodd Ingrid sioe deithiol unigol o’r enw Seen & Unseen, https://www.languageofclay.wales/ingrid-murphy ac mae’n arddangos ei gwaith yn rhyngwladol gan gynnwys Teirfa Cerameg India yn 2018

Ingrid yw’r Arweinydd Academaidd ar gyfer Trawsddisgyblaeth yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, ac mae hi’n arwain grŵp ymchwil rhyngddisgyblaethol ysgolion FabCre8. Mae Ingrid hefyd yn gyd-ymchwilydd yn y prosiect Clwstwr a ariennir gan yr AHRC i ddatblygu profiadau, cynhyrchion a gwasanaethau newydd mewn cyfryngau sgrin yn Ne Cymru. Gallwch weld mwy o’i gwaith yma www.ingridmurphy.com


Gwestai-Grewyr

Cwblhaodd Carolin Liebl a Nikolas Schmid Pfähler eu hastudiaethau celf fel deuawd a chyda rhagoriaeth ym Mhrifysgol Celf a Dylunio Offenbach am Main yn 2017. Ym mis Awst 2018 fe wnaethant gyflwyno eu hail arddangosfa unigol “WIR|ES” yn y “CADORO – Canolfan ar gyfer Celf a Gwyddoniaeth”, Mainz. Mae eu harddangosfeydd grŵp diweddaraf yn cynnwys “International Meeting of New Artistic Forms” yng Nghanolfan Gelf Azkuna yn Bilbao, Sbaen (2018), “Robotics – Festival of Art and Robotic” yn Trieste, yr Eidal (2018), yr arddangosfa “internal movements”, a grewyd fel rhan o arhosiad artist preswyl yn 2018 yng Nghanolfan Celf a Diwylliant Espronceda yn Barcelona, Sbaen, a Biennale WRO yn Amgueddfa Genedlaethol Wroclaw, Gwlad Pwyl (2017).

Cwblhaodd Carolin a Nikolas eu preswyliad yn y FabLab ym mis Hydref 2019. Fe wnaethant y prototeip cyntaf o robot cerflunio 3D sy’n defnyddio poteli PET wedi’u hailgylchu, mwy o fanylion yma.


Mae Dr Antti Sakari Saario yn gyfansoddwr ôl-acousmatig o’r Ffindir sy’n byw ac yn gweithio yng Nghernyw, y DU ar hyn o bryd, lle mae’n Bennaeth Cerdd yn yr Academi Gerdd a Theatr Prifysgol Falmouth. 

Mae arferion Antti yn canolbwyntio ar gyfansoddiad cyfryngau sefydlog a’i gymwysiadau arbrofol, beirniadol a pherfformiadol mewn cyd-destunau rhyngddisgyblaethol, cydweithredol ac amlgyfrwng. Mae ei gyfansoddiadau wedi cael eu darlledu, eu perfformio a’u harddangos mewn cyngherddau, perfformiadau dawns, gwyliau, arddangosfeydd a gosodiadau ledled y byd.

Mae cyhoeddiadau ymchwil Antti yn canolbwyntio ar arferion cyfryngau sefydlog creadigol, methodoleg gwneud sain grwydrol a chymysg, corfforaeth sain, recordio a chynhyrchu arferion gyda chyd-destun byrfyfyr cyfeirio penodol, yn ogystal â theori metel du.

Ers 2001 mae Antti wedi cael bodolaeth gyfochrog fel gweithiwr proffesiynol sain ar ei liwt ei hun, cyfansoddwr masnachol, ymgynghorydd creadigol a gweithiwr corff wedi’i hyfforddi’n glinigol